การสร้างกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการเรียนรู้ Constructionism ในโรงเรียนระบบปกติ

การสร้างกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมทางการเรียนรู้ Constructionism ในโรงเรียนระบบปกติ วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ของนายธันยวิช วิเชียรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2554 – ดาวน์โหลดconstrucงานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาสู่โรงเรียนในระบบปกติ โดยมีขั้นตอนสำคัญ 2 ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้ ซึ่งได้แก่ การสร้างนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาและการสร้างกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยเล่มนี้จึงเป็นความแตกต่างจากงานวิจัยฉบับอื่นๆ ในด้านรูปแบบของการรายงานการวิจัย ในบทที่ 2 และ 3 ซึ่งตามปกติแล้วจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและวิธีดำเนินการวิจัย แต่สำหรับงานวิจัยเล่มนี้ได้นำขั้นตอนสำคัญทั้ง 2 ขั้นตอนดังกลาวมาไว้แทน โดยบทที่ 2 เป็นการสร้างนวัตกรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Constructionism และบทที่ 3 เป็นการสร้างกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม โดยทั้ง 2 บทจะมีขั้นตอนตั้งแต่ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ผลการทดลองและสรุปผลการทดลองครบตามกระบวนการทำวิจัย ดังนั้นสองบทดังกล่าวจึงเปรียบเหมือนกับงานวิจัยย่อย ที่อยู่ในงานวิจัยใหญ่อีกทีหนึ่ง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: