ทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11

ทิศทางการพัฒนากำลังคนของประเทศภายใต้แผนพัฒนา ฉบับที่ 11

Supply Side การพัฒนากำลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิต และบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค

พัฒนากำลังคนในภาคเกษตร

จัดระบบการศึกษาเพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

พัฒนากำลังแรงงานระดับกลาง

การจัดการเรียนการสอนตามแนว Constructionism การปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ การยกระดับอาชีวศึกษาและเชือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังแรงงาน

สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักวิจัย ผู้สร้างและพัฒนานวัตกรรมในสาขาต่าง ๆ

สร้างเครือข่ายนักวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูงที่เชื่อมโยงภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในทุกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นระบบ

จัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

สร้างระบบความเชื่อมโยงของคุณวุฒิการศึกษา และคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้แรงงานมีสมรรถนะและความก้าวหน้าในวิชาชีพชัดเจน และเตรียมพร้อมการเปิดเสรีด้านแรงงาน

เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลดผลกระทบจากการเข้าออกแรงงานเสรี

สร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการออกไปทำงานต่างประเทศ ยกระดับด้านอาชีพและทักษะด้านภาษา

Demand Side การพัมนากำลังคนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีคุณภาพและยั่งยืน บนฐานความรู่้ ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การปรับโครงสร้างภาคบริการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรรค์ การขยายฐานการผลิตและการตลาด การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน ฟื้นฟูคุณภาพ บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคส่วนต่าง ๆ

การพัฒนาภาคการเกษตร

บนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับ มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงคุณภาพดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การแปรรูปพัฒนาปัจจัยแวดล้อม

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ พัฒนาและประยุกต์ใช้ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอในเชิงปริมาณ และคุณภาพในลักษณะความร่วมมือขงภาครัฐและเอกชน

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ตามแนวทาง เครือข่ายวิสาหกิจ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ/บุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจสร้างสรรค์ และการสนับสนุนการศึกาาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสารหกรรมใหม่บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม และเชือมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนดาดใหญ่ และท้องถิ่น และกระจายไปสู่ภูมิภาค

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม

พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เอื้อต่อการปรับ โครงสร้างการผลิตและบริการ กำลังแรงงานและตลาดแรงงาน ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ความมั่นคงด้านพลังงาน

ที่มา : http://www.vei19.com เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: