อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Dual Vocational Traing (DVT) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนวิชาชีพได้มีโอกาสฝึกงานภาคปฏิบัติใน สถานประกอบการจริง เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาออกไปเป็นช่างเทคนิค และช่างชำนาญงานเต็มรูปแบบ  ดังนั้น ผู้เรียนจะมีเวลาเรียนภาคทฤษฎี 20% อีก 80% ฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ เช่น ใน 1 สัปดาห์ จะเรียนในสถานศึกษา 1-2 วัน และฝึกงานในสถานประกอบการ 3-4 วัน ทั้งนี้อยู่ในข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเน้นเรื่องการผลิตแรงงานช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ผู้มีฝีมือที่มีความชำนาญงานเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อให้โอกาสในการศึกษาอาชีพแก่เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระดับ มัธยมต้น อีกทั้งเพื่อจัดการสร้างระบบจัดการอาชีวศึกษาระบบใหม่ให้สามารถดำเนินการได้ ด้วยตนเองในประเทศไทย

นักเรียนทวิภาคีได้รับประโยชน์หลายประการ อาทิเช่นการฝึกอาชีพที่ดี และความรู้ทางด้านวิชาการจากวิทยาลัย เงินสนับสนุนค่าครองชีพซึ่งช่วงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานในสาขาอาชีพนั้น ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้มีงานที่มีรายได้ หรือมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจกรรม และมีโอกาสศึกษาต่อ

สถานประกอบการได้รับประโยขน์ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเยาวชน ความผูกพันที่นักเรียนมีต่อองค์กร มีสิทธิในการคัดเลือกนักเรียน นักเรียนมีคุณภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถใช้ประโยชน์จากทักษะและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มการผลิตช่างมีมือได้มากทั้งปริมาณและคุณภาพ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในการทำงานมากกว่านักเรียนในระบบอื่น การับพนักงานใหม่ สถานประกอบการไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรม หรือทดลองงาน สร้างความร่วมมือทีมีระบบระหว่างสถานประกอบการ และสถานศึกษา อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพของการพัฒนากำลังคน

สถานศึกษา ได้รับประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ รับนักเรียนได้มากขึ้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ ปรับระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธุรกิจ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: